loading :)

decorative

دکوراتیو

وظیفه ی اصلی این تکنیک عکاسی، نشان دادن محصول با فضای عکاسی تبلیغاتی ویژه است. اصولا در این تکنیک محصولات به گونه ای در کنار هم چیده می شوند که نظم و صحنه پردازی آن مخاطب را مجذوب خود نمایند و در کنار آن اصول حرفه ای و استانداردهای جهانی عکاسی نیز در آن رعایت شود.

عکاسی دکوراتیو
نوشیدنی رستوران ژیوان
عکاسی دکوراتیو
THALGO
عکاسی دکوراتیو
غذای رستوران ژیوان
عکاسی دکوراتیو
غذای رستوران ژیوان
عکاسی دکوراتیو
سورشور
عکاسی دکوراتیو
THALGO
عکاسی دکوراتیو
غذای رستوران ژیوان
عکاسی دکوراتیو
غذای رستوران ژیوان
عکاسی دکوراتیو
نوشیدنی رستوران ژیوان
عکاسی دکوراتیو
Dr.besteas
Scroll