yyAsset 1

ABOUT
US

ما در نگاره باورمان بر این است که در کنار فناوری‌های نوین و پیشرفته، عنصر خلاقیت و تجربه متجلی کننده ایده‌ها و تفکرات جدید است و با در کنار هم قرار گرفتن آنها جلب رضایت مشتریان به دنبال می‌آید که نتیجه‌ای جز بالندگی و افتخار برایمان نخواهد داشت. خرسندیم که با حسن اعتماد مشتریانی که راه را در این عرصه برایمان هموار نمودند، بیش از دو دهه است که خدمتگزار آنانیم.

WHAT WE DO

Our mission is to create a better world and make our customers happy.

طراحی استراتژی

هــر برنــدی هدف مشــخصی را دنبـــــــال می کند. با وجــــــود ده ها کانال ارتباطـی مختلف، شناسایی راه های ارتباطــی مناســبی کــه بازگشــت ســرمایه بیشــتری را ارئــه مــی کنــد، مســئله مهمــی اســت کــه موفقیــت یــا شکســت کســب و کارهــا را رقم میزند. آژانــس تبلیغاتــــــی نگــــــــاره بــا الـــــــویت بنــدی معیــــــــارهای مختلــف و شناســایی دقیــق مخاطبـــــــان، پرســـــــودترین مســیر را بــرای کســب و کارتان شناسایی و انتخاب می کند.

طراحی گرافیک و برندینگ

دﻧﯿــﺎی ﮔﺮاﻓﯿــﮏ اﻣــﺮوز، دﻧﯿــﺎی ﺧﻼﻗﯿــﺖ، اﯾــﺪه ی ﻧــﻮ و ﭘﻮﯾﺎﺳــﺖ .زﺑﺎن ﮔﺮاﻓﯿﮏ زﺑﺎن ﭘﺮﻧﻔﻮذ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺖ .اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﺒﮏ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ای را ﺑﻪ ﺧﻮﺑــﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﺷــﺪ .اﺳــﺘﻮدﯾﻮ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻧــﮕﺎره ﺑــﻪ ﻣــﺪد اﻓﺮادی ﺧﻼق و ﺗﺤﺼﯿﻠﮑــﺮده و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در اﯾــﻦ زﻣﯿﻨــﻪ ﺑــﻪ ﻋﻨﻮان ﯾــﮏ اﯾﺪه ﭘﺮداز و ﻣﺸــــﺎور ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﮐﻨـــــﺎر ﺷﺮﮐﺖ و ﺑﻨــــﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﺧﺖ و ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آﻧﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.

چاپ و بسته بندی

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﻃﺮح ﺧﻮب ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯿﻨﺸـــﯿﻨﺪ، و اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴـــﺖ ﺑﺎ دﻗﺖ و زﯾـــﺮ ﻧﻈـــﺮ ﻓـــﺮد ﻣﺘﺨﺼـــﺺ اﻧﺠﺎم ﺷـــﻮد ﺗـــﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨـــﺎب ﻧﻮع ﻣﺘﺮﯾـــﺎل و ﺳﯿﺴـــﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳـــﺐ ﭼـــﺎپ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣـــﺎن و ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ .ﮐﺎﻧـــﻮن میرانو ﺑـــﺎ در اﺧﺘﯿـــﺎر داﺷـــﺘﻦ ﻣﺎﺷـــﯿﻦ آﻻت و اﻣﮑﺎن ﻣﺠﻬﺰ ﭼﺎپ و ﺻﺤﺎﻓﯽ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و دراﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.

دیجیتال مارکتینگ

دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی دیجیتال یکی از مدرنترین و به روزترین راه های بازاریابی خدمات یا محصولات شماست. طراحی یک وب سایت زیبا، ایده پردازی، مدیریت و اجرای انواع کمپین های آنلاین و به طبع آن تولید محتوای خلاقانه تخصص تیم توانمند دیجیتال مارکتینگ نگاره است.

ویدیو مارکتینگ

بازاریابی ویدیویی یا ویدیو مارکتینگ یا تبلیغات ویدیویی یا Video Marketing یکی از شاخه‌های بازاریابی اینترنتی است که در جریان آن از فیلم و ویدیو به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده می‌شود.

عکاسی

یکی از مهمترین عناصر در تهیه یک کاتالوگ یا وب سایت چشم نواز عکس مناسب است، تهیه عکس جذاب مستلزم داشتن دید هنری و فنی به صورت توامان می باشد. تهیه عکس صنعتی، غذا و آتلیه ای با استفاده از بهترین و به روز ترین تجهیزات از جمله خدمات ما در نگاره است.

برگزاری رویداد

برگزاری رویداد به صورت همایش ‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی و … با هدف خلق انگیزه در گروه ‌های مشتریان برای حضور در جمع هدفمندی که آن‌ها را از دیگران متمایز سازد،و به نوعی درگیر ساختن مشتریان با محصول و یا خدمت مهم‌ ترین علت برگزاری همایش‌ ها و نمایشگاه‌ هاست. گفتنی است هرچه رویداد با خلاقیت بیشتری همراه باشد اثر بحشی را افزایش میدهد، اگر قصد برگزاری رویدادی بیادماندنی را دارید آژانس نگاره در این مهم کنار شما خواهد بود.

طراحی غرفه های نمایشگاهی

ﻏﺮﻓـــﻪ ﺷـــﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـــﺪﮔﺎن در ﻫـــﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸـــﮕﺎﻫﯽ در ﻫﻤﺴـــﺎﯾﮕﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارد و ﺗﻨﻬﺎ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﻃﺮح ﺧﺎص ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻃﺮاﺣﺎن ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﮕﺎره ﺑﺎ اﺳـــﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﭘﯿﺸـــﺮﻓﺘﻪ، ﻃﺮح ﭘﯿﺸـــﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﻣﺸـــﺘﺮﯾﺎن را ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺳـــﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺷـــﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﮐﺮده و ﭘﺲ ازﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ، ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎرﺷـــﻨﺎس اﺟﺮاﺋﯽ ﺟﻬﺖ ﺳـــﺎﺧﺖ واﮔــــﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗــــﺎ ﻏـﺮﻓـﻪ ﺷﻤـﺎ ﺳـﺮآﻣﺪ ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

هدایای تبلیغاتی

ارائه هدایای تبلیغاتی جدید و با گستره تنوع بالا جهت انتخاب و پوشش سلایق مختلف مشتریان به عنوان هدف اصلی واحد هدایای تبلیغاتی نگاره بوده و همواره در جهت رضایت خریداران گام برداشته ایم.

OUR

awesome

TEAM

The right skills

for your success

تلفیقی از بهترین استراتژیست ها ، طراحان و متخصصین حوزه بازاریابی و تبلیغات نگاره را تبدیل به یکی از خلاق ترین و متفاوت ترین شرکت های تبلیغاتی کرده است که توانایی پوشش تمامی نیازهای تبلیغاتی کسب و کار شما را دارند.

مجید نو اعتقاد مدیرعامل
مهرداد مظفری رئیس هیات مدیره
منیژه نقاشی معاون برنامه ریزی و توسعه
صدف میرجعفری مدیر هنری
لیلا رحیمی امور مالی
نسرین ملکی امور مشتریان
لیلا قناتی مسئول دفتر
علی آقاخانی برنامه نویس
محمدرضا رحمن نژاد طراح سایت
عاطفه نادری طراح UI / UX
میلاد خرمی عکاس و تصویربردار
علیرضا رنجبر تدوینگر و تصویربردار
شیوا مالیانی موشن گرافیست
ندا سعیدی گرافیست
حمیده زمانی گرافیست
سارا مقصودی گرافیست
بهار نوری شاد سوشال مدیا
Scroll