ما چه می‌کنیم

ما چه می‌کنیم۱۳۹۷-۸-۱۸ ۱۴:۳۷:۱۲ +۰۰:۰۰

طراحی و گرافیک

دﻧﯿــﺎی ﮔﺮاﻓﯿــﮏ اﻣــﺮوز، دﻧﯿــﺎی ﺧﻼﻗﯿــﺖ، اﯾــﺪه ی ﻧــﻮ و ﭘﻮﯾﺎﺳــﺖ .زﺑﺎن ﮔﺮاﻓﯿﮏ زﺑﺎن ﭘﺮﻧﻔﻮذ و ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺖ .اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺳﺒﮏ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ای را ﺑﻪ ﺧﻮﺑــﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﺷــﺪ .اﺳــﺘﻮدﯾﻮ ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻧــﮕﺎره ﺑــﻪ ﻣــﺪد اﻓﺮادی ﺧﻼق و ﺗﺤﺼﯿﻠﮑــﺮده و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ در اﯾــﻦ زﻣﯿﻨــﻪ ﺑــﻪ ﻋﻨﻮان ﯾــﮏ اﯾﺪه ﭘﺮداز و ﻣﺸــــﺎور ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در ﮐﻨـــــﺎر ﺷﺮﮐﺖ و ﺑﻨــــﮕﺎﻫﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و در ﺳﺎﺧﺖ و ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آﻧﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ.

دیجیتال مارکتینگ

دﯾﺠﯿﺘـــﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨـــﮓ ﯾـــﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑـــﯽ دﯾﺠﯿﺘـــﺎل ﺑـــﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت وﺧﺪﻣﺎت در ﺑﺴﺘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و دﯾﮕﺮ رﺳـــﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻠﮕﺮام و اﯾﻨﺴـــﺘﺎﮔﺮام اﻃﻼق ﻣﯿﺸـــﻮد.ﺑﻪ زﺑﺎن ، اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ، ﺻﻔﺤﻪ ﺗﻠﮕﺮام و ﯾﺎ ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴـــﺘﺎﮔﺮام ﺷـــﻤﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻐﺎزه ﺷﻤﺎ در ﺑﺎزار و ﯾﺎ دﻓﺘﺮ ، ﺳﺎده ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ و دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﻤﺎ را در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﺰارﻣﺴﻠﻂ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﻌﺎدل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﻬﺘﺮی در ﺑﺎزار و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن در ذﻫﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

بسته‌بندی

ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی اوﻟﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻼﻗﯽ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل اﺳﺖ، اﯾﺠﺎداﻧﮕﯿﺰه ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار، ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺼﺮی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﺠﺎد ﺗﻤﺎﯾﺰ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ ﺷﮑﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑـــﯽ، ﻃـــﺮح و ﺷـــﮑﻞ ﮔﺮاﻓﯿﮑـــﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﯾـــﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰﻧﺪ .ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﮕﺎره ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎی ﻻزم در ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳـــﺎﺧﺖ اﻧـــﻮاع ﺟﻌﺒـــﻪ و ﮐﺎرﺗـــﻦ راه را ﺑـــﺮای ﺣﻀـــﻮر ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﻤﺎ را در ﺑﺎزار ﻫﺪف ﻫﻤﻮار ﻣﯽ ﺳﺎزد.

چاپ

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﮏ ﻃﺮح ﺧﻮب ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روی ﮐﺎﻏﺬ ﻣﯿﻨﺸـــﯿﻨﺪ، و اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴـــﺖ ﺑﺎ دﻗﺖ و زﯾـــﺮ ﻧﻈـــﺮ ﻓـــﺮد ﻣﺘﺨﺼـــﺺ اﻧﺠﺎم ﺷـــﻮد ﺗـــﺎ ﺑﺎ اﻧﺘﺨـــﺎب ﻧﻮع ﻣﺘﺮﯾـــﺎل و ﺳﯿﺴـــﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳـــﺐ ﭼـــﺎپ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣـــﺎن و ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﺪ .ﮐﺎﻧـــﻮن ﻧـــﮕﺎره ﺑـــﺎ در اﺧﺘﯿـــﺎر داﺷـــﺘﻦ ﻣﺎﺷـــﯿﻦ آﻻت و اﻣﮑﺎن ﻣﺠﻬﺰ ﭼﺎپ و ﺻﺤﺎﻓﯽ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و دراﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ.

عکاسی صنعتی

راﺑﻄﻪ ﻋﮑﺲ و ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ .ﻋﮑﺲ ﺧـــﻮب وﺣﺮﻓـــﻪ ای ﺧﻤﯿﺮ ﻣﺎﯾـــٔﻪ ﯾـــﮏ ﻃـــﺮح زﯾﺒﺎ و ﭼﺸـــﻢ ﻧﻮاز اﺳـــﺖ و ﺛﺒـــﺖ ﺗﻮﻟﯿـــﺪات و ﺗﺠﻬﯿـــﺰات و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎی ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از درﯾﭽﻪ دورﺑﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪ ای و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎره ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ آﺗﻠﯿﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺮوز ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻋﮑﺎﺳﯽ در ﮐﻨﺎر ﺷﻤﺎﺳﺖ.

طراحی وب‌سایت

وب ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮑﯽ از راه ﻫﺎﯾﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻼﻋﺎﺗـــﯽ در ﻣـــﻮرد ﮐﺴـــﺐ و ﮐﺎر ﺧـــﻮد ﺑـــﻪ ﺻـــﻮرت ﻋﮑﺲ و وﯾﺪﺋﻮ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ درارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ.وب ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺴﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ، ﻣﺘـــﻦ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺷﻤﺎ اﯾـــﻦ اﻣـــﮑﺎن را ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑـــﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﮏ از ﺧﺪﻣﺎت ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ .ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺷﻤﺎ راه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . وب ﺳـــﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ راه ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮل ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻤﺎﺳﺖ.

تولید محتوا

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا درﻣﯿﺎن ﺳﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ اﻧﻮاع ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ روزاﻧﻪ در دﻧﯿﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺘﻮای ارزﺷﻤﻨﺪ و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣـــﻮرد ﺗﻮﺟـــﻪ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ .ﻟﺬا اﯾﺠـــﺎد ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ارزﺷـــﻤﻨﺪی ﺗﻮﺟـــﻪ ﻣﺨﺎﻃـــﺐ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨـــﺪ، ازﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﺳﺖ .اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،اﻟﻬﺎم ﺑﺨـــﺶ و ﺧﻼﻗﺎﻧـــﻪ ﺑـــﻪ ﻫﻤـــﺮاه ﻫﻮﯾﺖ ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﺷـــﻤﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﻧﮕﺎره در واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺖ.

خدمات نمایشگاهی

ﺧﺪﻣـــﺎت ﻧﻤﺎﯾﺸـــﮕﺎﻫﯽ؛ ﻏﺮﻓـــﻪ ﺷـــﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨـــﺪﮔﺎن در ﻫـــﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸـــﮕﺎﻫﯽ در ﻫﻤﺴـــﺎﯾﮕﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺮار دارد و ﺗﻨﻬﺎ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﻃﺮح ﺧﺎص ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﻃﺮاﺣﺎن ﮐﺎﻧﻮن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﮕﺎره ﺑﺎ اﺳـــﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﭘﯿﺸـــﺮﻓﺘﻪ، ﻃﺮح ﭘﯿﺸـــﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﻣﺸـــﺘﺮﯾﺎن را ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺳـــﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺷـــﺒﯿﻪ ﺳﺎزی ﮐﺮده و ﭘﺲ ازﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ، ﻃﺮح ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﮐﺎرﺷـــﻨﺎس اﺟﺮاﺋﯽ ﺟﻬﺖ ﺳـــﺎﺧﺖ واﮔــــﺬاری ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗــــﺎ ﻏـﺮﻓـﻪ ﺷﻤـﺎ ﺳـﺮآﻣﺪ ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺳﻮاﻟﯽ در ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎ دارﯾﺪ؟

ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺎ در ﻧﮕﺎره آﻣﺎده ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

تماس با ما